Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Πληροφορίες

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης  Πανεπιστημίου Κρήτης
Γραμματεία: Ι.Ξαϊδαρά
e-mail: i.xaidara@uoc.gr

gradim-tott@uoc.gr 

ctl-tott@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077983
‘Training of the Trainers’ (TOTT)
Teaching and Learning Centre TOTT,
University of Crete

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Γιώργος Κοσιώρης

Συντονίστρια Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΤΟΤΤ:

Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Επιτροπή Ακαδημαϊκού Συντονισμού
Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης
Τακτικά μέλη
Ελένη Κατσαρού, Καθηγήτρια Τμήματος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Ιωάννης Σπαντιδάκης, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παναγιώτα Δημητροπούλου, Επίκουρη
Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Ιωάννης Σουγκλάκος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Ιωάννης Καρακάσης, Καθηγητής του
Τμήματος Βιολογίας

Κυριακή Διβινή, ΕΕΠ της Ιατρικής Σχολής

Ειρήνη Σπανάκη, ΕΔΙΠ της Σχολής
Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ερευνάς κα Μαρία Γιαννούλη

Αναπληρωματικά μέλη

Δημήτριος Σταύρου, Καθηγητής του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Έλενα Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια
Τμήματος Φιλολογίας

Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Μαρία-Ελένη Καμπά, Καθηγήτρια
Ιατρικής Σχολής

Ιωάννης Παυλίδης, Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Χημείας

Μαρία Πουλοπούλου, ΕΕΠ Φιλοσοφικής
Σχολής

Αλέξανδρος Μαριδάκης, ΕΔΙΠ του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας