«Συμπεριληπτική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο: Προληπτικός σχεδιασμός μαθήματος, πολιτική Πανεπιστημίου Κρήτης και τμημάτων» (Πρόγραμμα Σεμιναρίων)

Ιαν 11, 2023

Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, αντίθετα με όσα είναι ευρέως διαδεδομένα, δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές με αναπηρίες. Η Συμπερίληψη και οι πρακτικές που απορρέουν από αυτή μπορούν να αποτελέσουν μια ρεαλιστική επιλογή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία μάθησης που στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές των φοιτητών/τριών.  Σχετικές έρευνες, που έχουν πραγματοποιηθεί, επισημαίνουν την αναγκαιότητα των πρακτικών Συμπερίληψης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στην καλλιέργεια και στην απόκτηση ακαδημαϊκών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Σε αυτό το κύκλο σεμιναρίων οι διδάσκοντες/ουσες, του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα γνωρίσουν θεωρίες συμπεριληπτικής μάθησης καθώς και πρακτικές συμπερίληψης ικανές να υποστηρίξουν τις ανάγκες μιας  ποικιλόμορφης  φοιτητικής κοινότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιώντας τις διαφορές των φοιτητών και έχοντας την κατάλληλη υποστήριξη  οι συμμετέχοντες/ουσες των σεμιναρίων θα είναι σε θέση να οργανώνουν, να ρυθμίζουν τη διδασκαλία τους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ενώ παράλληλα θα στοχεύουν στην διευκόλυνση της κατανόησης των φοιτητών, στην αύξησης της νοητικής τους δέσμευσης καθώς και στην ακαδημαϊκή τους επιτυχία.

Στο τέλος των σεμιναρίων οι διδάσκοντες/ουσες θα έχουν αντιληφθεί πλήρως το νόημα της συμπερίληψης  και θα είναι σε θέση με την αναδιοργάνωση της διδασκαλίας τους να αντιμετωπίσουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα στον δικό τους πανεπιστημιακό τομέα.

Εισηγητές των Εργαστηρίων/Σεμιναρίων ΤΟΤΤ θα είναι οι ακόλουθοι διδάσκοντες/ουσες του Πανεπιστημίου Κρήτης: Ελένη Κατσαρού, Κάλλια Κατσαμποξάκη- Hodgetts, Ιωάννης Σπαντιδάκης, Παναγιώτα Δημητροπούλου, Ειρήνη Σπανάκη.

Πλοήγηση Ανακοινώσεων

Ανακοινώσεις TotT