Αποτελεσματικές τεχνικές ενεργούς μάθησης

Μαρ 16, 2023

Εισηγητές

Kallia Katsampoxaki-Hodgetts (Coordinator of Teaching and Learning Centre)
George Koumoundouros (Professor in Marine Biology, University of Crete)

Μετά την πανδημία του COVID, η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία στην Ανώτατη Εκπαίδευση βρίθει στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ενεργητικής μάθησης (Prince, 2004- Sivan et al., 2000- Kilgo et al., 2015). Η ενεργητική μάθηση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση με στρατηγικές που προάγουν την εμπλοκή και την επίδοση των φοιτητών, ακόμη και αν οι ίδιοι οι φοιτητές δεν αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπό της (Deslauriers et al., 2019- Lobo, 2017).

Η ενεργητική μάθηση βελτιστοποίησε τους διαδικτυακούς χώρους διδασκαλίας μετά το κοβίδιο και αγκάλιασε καθιερωμένες παιδαγωγικές πρακτικές με επίκεντρο τον μαθητή (Hao et al., 2021). Οι δασκαλοκεντρικές διαλέξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα παραδοσιακά αμφιθέατρα έχουν αμφισβητηθεί, καθώς η ενεργητική μάθηση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη δέσμευση και την επίδοση (π.χ. Cavanagh, 2011- Smith and Cardaciotto, 2011).

Η Βιντεοσκοπημένη συζήτηση εδώ μεταξύ διδασκόντων-ουσων δίνει αφορμή για ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργητική μάθηση, παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και ενισχύει μια καλή πρακτική από ένα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη βοήθεια του Socrative. Στο παρακα΄τω αρχείο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

https://tott.uoc.gr/wp-content/uploads/2023/04/Ενεργός-Μάθηση.pdf

H βιντεοσκοπημένη συζήτηση είναι σε αυτό το video:

EN

Following  COVID pandemic, the academic literature in Higher Education is rife with evidence regarding  the effectiveness of active learning strategies (Prince, 2004; Sivan et al., 2000; Kilgo et al., 2015). Active learning is a pedagogical approach with strategies that promote student engagement and achievement, even though the students themselves do not realise its impact (Deslauriers et al., 2019; Lobo, 2017). 

Active learning optimised online teaching spaces post-covid and embraced well-established student-centred pedagogical practices (Hao et al., 2021). Teacher-centred lectures in Higher Education, traditional lecture theatres have been questioned as active learning has been demonstrated to improve engagement and achievement (e.g. Cavanagh, 2011; Smith and Cardaciotto, 2011). 

This peer-discussion gives rise to issues pertinent to Active learning, provides the theoretical background and disseminates a good practice by a faculty member of the University of Crete with the help of Socrative.

Πηγές