«Μαθησιακά περιβάλλοντα βασισμένα σε ποιοτικές σχέσεις» «Relationship-Rich Teaching and learning»

Μαρ 29, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή του Training of the Trainers διοργανώνει την 7η διαδικτυακή συνάντηση TOTT ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τίτλο:

«Μαθησιακά περιβάλλοντα βασισμένα σε ποιοτικές σχέσεις» «Relationship-Rich Teaching and learning»

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022 και ώρα 17:00 έως 19:00.

Για να κάνετε εγγραφή στην συνεδρία και να ενημερωθείτε για τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο και την ιδρυματική ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στην φόρμα : https://forms.gle/FPELYFpR6VaZNxVE9

Εισηγητές
Peter Felten Ellon, Executive Director of the Center for Engaged Learning, Assistant Provost for

teaching and learning, and Professor of history at Elon University, USA.

Περίληψη

Δεκαετίες ερευνών δείχνουν ότι η ποιότητα της διάδρασης μεταξύ καθηγητών-φοιτητών και φοιτητών-φοιτητών είναι κύριοι παράγοντες κινητοποίησης και βελτίωσης της μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο τρόπος διδασκαλίας μπορεί και οφείλει να δημιουργεί περιβάλλοντα που αναπτύσσουν και διατηρούν μάθηση που βασίζεται σε ποιοτικές σχέσεις. Αυτό το διαδραστικό εργαστήριο, με βάση περίπου 400 συνεντεύξεις με φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό σε 29 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, επικεντρώνεται στο Relationship-Rich Education και παρέχει πρακτικές συμβουλές για το πως μπορεί να δημιουργηθούν τέτοια περιβάλλοντα που δεν απαιτούν τεράστιους πόρους, προνομιούχους φοιτητές ή ειδικευμένους καθηγητές και προσωπικό.

Decades of research demonstrate that the quality of student-faculty and student-student interactions are primary factors in stydent learning and motivation in higher education. Our teaching can and should create relationship-rich environments that challenge and support all students. This interactive session –based on nearly 400 interviews with students, facutlty, and staff in the U.S. –will focus on practical, research – informed approaches to cultivate educationally powerful student-faculty and student-student relationships in our teaching.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΤοτΤ στην ιστοσελίδα: https://tott.uoc.gr και στο Facebook: Training of the Trainers UOC | Facebook

Εκ μέρους των μελών της Επιτροπής Training of the Trainers 2021-2022 @UOC.