Training of the Trainers (TotT)

Γραφείο Διδασκαλίας & Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) Πανεπιστημίου Κρήτης

Συντονιστική Επιτροπή ΤotΤ

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Γιώργος Κοσιώρης

Συντονίστρια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Μέλη Συντονιστικής επιτροπής:

  • Ελένη Κατσαρού
  • Γιάννης Καραδάμογλου
  • Γιάννης Καρακάσης
  • Γιάννης Παυλίδης
  • Γιάννης Σπαντιδάκης
  • Δημήτρης Σταύρου
  • Μιχάλης Θεοδωράκης

Άλλες πρωτοβουλίες & δράσεις

Βοήθησε να εμπλουτίσουμε το αρχείο μας

Γιατί έχει σημασία για μας;

Θέλουμε να εμπλουτίσουμε το αρχείο μας με πρακτικές τεχνικές διδασκαλίας και χρήσιμους οδηγούς ώστε να είναι εφικτή η επαναληψιμότητα και η εφαρμογη των τεχνικών αυτών στο δικό μας διδακτικό περιβάλλον.

Ομάδες Εργασίας ανά τμήμα

Γιατί έχει σημασία για μας;

Μπορούμε να έρθουμε στο Τμήμα σας για να κάνουμε πιο στοχευμένα σεμινάρια που είναι απολύτως συναφή με το αντικείμενό σας. Επίσης μπορούμε να καλέσουμε έναν εκπαιδευτή στο τμήμα σας από μία άλλη χώρα που να εξειδικεύεται στην Διδακτική της Επιστήμης που διδάσκεται στο Τμήμα σας.

Επόμενη συνεδρία

«Μαθησιακά περιβάλλοντα βασισμένα σε ποιοτικές σχέσεις» «Relationship-Rich Teaching and learning» by Peter Felten  [6  Απριλίου 2022 ώρα 17.00] 

Η Επιτροπή του Training of the Trainers διοργανώνει την 7η διαδικτυακή συνάντηση TOTT ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τίτλο:

«Μαθησιακά περιβάλλοντα βασισμένα σε ποιοτικές σχέσεις» «Relationship-Rich Teaching and learning» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022 και ώρα 17:00 έως 19:00.

Για να κάνετε εγγραφή στην συνεδρία και να ενημερωθείτε για τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο και την ιδρυματική ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στην φόρμα : https://forms.gle/FPELYFpR6VaZNxVE9

Εισηγητές
Peter Felten Ellon, Executive Director of the Center for Engaged Learning, Assistant Provost for teaching and learning, and Professor of history at Elon University, USA.

Περίληψη

Δεκαετίες ερευνών δείχνουν ότι η ποιότητα της διάδρασης μεταξύ καθηγητώνφοιτητών και φοιτητώνφοιτητών είναι κύριοι παράγοντες κινητοποίησης και βελτίωσης της μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο τρόπος διδασκαλίας μπορεί και οφείλει να δημιουργεί περιβάλλοντα που αναπτύσσουν και διατηρούν μάθηση που βασίζεται σε ποιοτικές σχέσεις. Αυτό το διαδραστικό εργαστήριο, με βάση περίπου 400 συνεντεύξεις με φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό σε 29 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, επικεντρώνεται στο Relationship-Rich Education και παρέχει πρακτικές συμβουλές για το πως μπορεί να δημιουργηθούν τέτοια περιβάλλοντα που δεν απαιτούν τεράστιους πόρους, προνομιούχους φοιτητές ή ειδικευμένους καθηγητές και προσωπικό.

Decades of research demonstrate that the quality of studentfaculty and studentstudent interactions are primary factors in stydent learning and motivation in higher education. Our teaching can and should create relationshiprich environments that challenge and support all students. This interactive session based on nearly 400 interviews with students, facutlty, and staff in the U.S. will focus on practical, research informed approaches to cultivate educationally powerful studentfaculty and studentstudent relationships in our teaching.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΤοτΤ στην ιστοσελίδα: https://tott.uoc.gr και στο Facebook: Training of the Trainers UOC | Facebook 

Σχετικά

Η δράση TotT@UOC είναι μία πρόταση συνεργασίας και καθιέρωσης μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής κουλτούρας όσων εμπλέκονται με την διδασκαλία φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για μία σειρά συναντήσεων για την ομαδο-συνεργατική διδασκαλία, τις δυσκολίες και τρόπους αντιμετώπισής τους σε μεγάλα ακροατήρια ώστε οι διδακτικές πρακτικές μας να συνάδουν με τις μαθησιακές απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Στόχοι

1. Βελτίωση Διδακτικών Πρακτικών

2. Επίτευξη Μαθησιακών στόχων

3. Ενημέρωση Διδασκόντων για Νέες Τεχνολογίες και Εργαλεία που αυξάνουν την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.

Κατα τη διάρκεια των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία:

1. να αυτο- αξιολογήσουν τις πρακτικές τους

2. να μοιραστούν παρόμοιες εμπειρίες με καλές ή όχι τόσο καλές πρακτικές

3. να ενημερωθούν για νέες ή καθιερωμένες καλές πρακτικές

 

The TotT@UOC initiative embraces an open culture of formal and informal exchange of good pedagogical practices among teaching staff and Faculty at the University of Crete. The main focus of our endeavour is to promote student-centred learning in large audiences in higher education and strive for personalised learning experiences that accord with the demands of current digital learning practices

Goals

1. Teaching practices enhancement

2. Learning outcomes achievement

3. Keep teaching staff and Faculty up to date with New Technologies that increase student engagement.

Ανακοινώσεις

Πηγές