Training of the Trainers (TotT)

Γραφείο Διδασκαλίας & Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) Πανεπιστημίου Κρήτης

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Κρητης 'Training of the Trainers' (TOTT)

Teaching and Learning Centre TOTT, University of Crete

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Γιώργος Κοσιώρης

Συντονίστρια Γραφείου Διδασκαλίας και Μάθησης ΤΟΤΤ: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

 

Μέλη επιτροπής Training of the Trainers 2022-2025

Προισταμένη Διευθυνσης Εκπαιδευσης και Ερευνας κα Μαρία Γιαννούλη email: gradim-tott@uoc.gr

Άλλες πρωτοβουλίες & δράσεις

Βοήθησε να εμπλουτίσουμε το αρχείο μας

Γιατί έχει σημασία για μας;

Θέλουμε να εμπλουτίσουμε το αρχείο μας με πρακτικές τεχνικές διδασκαλίας και χρήσιμους οδηγούς ώστε να είναι εφικτή η επαναληψιμότητα και η εφαρμογη των τεχνικών αυτών στο δικό μας διδακτικό περιβάλλον.

Ομάδες Εργασίας ανά τμήμα

Γιατί έχει σημασία για μας;

Μπορούμε να έρθουμε στο Τμήμα σας για να κάνουμε πιο στοχευμένα σεμινάρια που είναι απολύτως συναφή με το αντικείμενό σας. Επίσης μπορούμε να καλέσουμε έναν εκπαιδευτή στο τμήμα σας από μία άλλη χώρα που να εξειδικεύεται στην Διδακτική της Επιστήμης που διδάσκεται στο Τμήμα σας.

«Επιστημονικός Εγγραμματισμός στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης: Γλωσσικές και Εννοιολογικές Προϋποθέσεις Κατανόησης της Επιστημονικής Γλώσσας & Γνώσης»

Η Επιτροπή του Training of the Trainers διοργανώνει την 9η συνάντηση TοtT ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τίτλο:
«Επιστημονικός Εγγραμματισμός στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης: Γλωσσικές και Εννοιολογικές Προϋποθέσεις Κατανόησης της Επιστημονικής Γλώσσας & Γνώσης»

που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης:
_την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00 έως 18:00 στην αίθουσα Β1-26 στην Πανεπιστημιούπολη Ρέθυμνου.
_την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00 έως 18:00 στην αίθουσα Συγκλήτου στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου.

Η είσοδος είναι ελέυθερη σε όλους.

Εισηγητής
Ηλίας Ματσαγγούρας, Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε), Ομότιμος Καθηγητής του Ελληνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α).

Περίληψη

Ο Επιστημονικός Εγγραμματισμός μπορεί αποτελεσματικά να προσεγγιστεί μέσω της εστίασης των δράσεων διδασκαλίας και μάθησης σε τέσσερις βασικές παραμέτρους του, που είναι:
(α) Η κατανόηση της επιστημονικής γλώσσας (γλωσσική επάρκεια) και η κριτική ανάλυση του ρόλου της γλώσσας στην αναπαράσταση του κόσμου (κριτική γλωσσική επίγνωση).
(β) Η βαθιά κατανόηση της επιστημονικής γνώσης, μέσω της ανάδειξης των εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων, που βρίσκονται στη βάση των ορισμών και των ταξινομήσεων της Επιστήμης.
(γ) Η εξοικείωση με τη επιστημονική μεθοδολογία των επιμέρους κλάδων, από τους οποίους απορρέουν τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.
(δ) Η σταδιακή ανάπτυξη του τρόπου σκέπτεσθαι και δραν των επιμέρους επιστημονικών κλάδων.

Η εισήγησή μας θα αναδέιξει δύο πρώτες παραμέτρους, ήτοι της επιστημονικής γλώσσας και της επιστημονικής γνώσης, για την προσέγγιση των οποίων τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια με το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να κάνουν «μεταφορά» της επιστημονικής γνώσης από το πεδίο στο οποίο αναπτύχθηκε στο εκπαιδευτικό πεδίο. Αυτή η «μεταφορά»
απαιτεί συστηματικές και μεθοδευμένες διαδικασίες μετασχηματισμού και αναπλαισίωσης της επιστημονικής γνώσης. Η μονομερής εστίαση της διδασκαλίας στον τομέα της γνώσης και η ταύτιση της αναπλαισίωσης με την απλοποίηση της γνώσης αποτελούν βασικές αιτίες των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στα διδασκόμενα μαθήματα.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή:
Ο Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας γεννήθηκε το 1946 στη Θήβα, όπου ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο.
Προπτυχιακές σπουδές πραγματοποίησε στην Ελλάδα (Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών και Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).
Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στον τομέα της Εκπαίδευσης πραγματοποίησε στο Dalhousie Universtity, Halifax, NS, του Καναδά. Ως Καθηγητής Διδακτικής υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου είναι Ομότιμος Καθηγητής.
Έχει υπηρετήσει ως Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δύο φορές, ως Πρόεδρος του Μαρασλείου Διδασκαλείου Αθηνών,  ως μέλος του ΔΣ του Ι.Ε.Π. και ως Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Το συγγραφικό του έργο αναφέρεται σε διαφορετικούς τομείς της εκπαίδευσης.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΤοτΤ στην ιστοσελίδα: https://tott.uoc.gr και στο Facebook: Training of the Trainers UOC | Facebook 

Σχετικά

Η δράση TotT@UOC είναι μία πρόταση συνεργασίας και καθιέρωσης μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής κουλτούρας όσων εμπλέκονται με την διδασκαλία φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για μία σειρά συναντήσεων για την ομαδο-συνεργατική διδασκαλία, τις δυσκολίες και τρόπους αντιμετώπισής τους σε μεγάλα ακροατήρια ώστε οι διδακτικές πρακτικές μας να συνάδουν με τις μαθησιακές απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Στόχοι

1. Βελτίωση Διδακτικών Πρακτικών

2. Επίτευξη Μαθησιακών στόχων

3. Ενημέρωση Διδασκόντων για Νέες Τεχνολογίες και Εργαλεία που αυξάνουν την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.

Κατα τη διάρκεια των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία:

1. να αυτο- αξιολογήσουν τις πρακτικές τους

2. να μοιραστούν παρόμοιες εμπειρίες με καλές ή όχι τόσο καλές πρακτικές

3. να ενημερωθούν για νέες ή καθιερωμένες καλές πρακτικές

 

The TotT@UOC initiative embraces an open culture of formal and informal exchange of good pedagogical practices among teaching staff and Faculty at the University of Crete. The main focus of our endeavour is to promote student-centred learning in large audiences in higher education and strive for personalised learning experiences that accord with the demands of current digital learning practices

Goals

1. Teaching practices enhancement

2. Learning outcomes achievement

3. Keep teaching staff and Faculty up to date with New Technologies that increase student engagement.

Ανακοινώσεις

Πηγές