Training of the Trainers (TotT)

 

 

 

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Κρητης 'Training of the Trainers' (TOTT)

Teaching and Learning Centre TOTT, University of Crete Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Γιώργος Κοσιώρης Συντονίστρια Γραφείου Διδασκαλίας και Μάθησης ΤΟΤΤ: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts Μέλη επιτροπής Training of the Trainers 2022-2025 Προισταμένη Διευθυνσης Εκπαιδευσης και Ερευνας κα Μαρία Γιαννούλη email: gradim-tott@uoc.gr

Άλλες πρωτοβουλίες & δράσεις

Βοήθησε να εμπλουτίσουμε το αρχείο μας

Γιατί έχει σημασία για μας;

Θέλουμε να εμπλουτίσουμε το αρχείο μας με πρακτικές τεχνικές διδασκαλίας και χρήσιμους οδηγούς ώστε να είναι εφικτή η επαναληψιμότητα και η εφαρμογη των τεχνικών αυτών στο δικό μας διδακτικό περιβάλλον.

Ομάδες Εργασίας ανά τμήμα

Γιατί έχει σημασία για μας;

Μπορούμε να έρθουμε στο Τμήμα σας για να κάνουμε πιο στοχευμένα σεμινάρια που είναι απολύτως συναφή με το αντικείμενό σας. Επίσης μπορούμε να καλέσουμε έναν εκπαιδευτή στο τμήμα σας από μία άλλη χώρα που να εξειδικεύεται στην Διδακτική της Επιστήμης που διδάσκεται στο Τμήμα σας.

H Επιτροπή του Training of the Trainers διοργανώνει την 6η διαδικτυακή συνάντηση TοtT, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, με τίτλο “Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” . Εισηγήτρια θα είναι  η Ειρήνη Σπανάκη.

 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία (ΔΔ) αποτελεί μία διαδραστική διαδικασία μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού. Στόχος του εκπαιδευτικού είναι η ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή, ενώ του μαθητή η ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και η ανάδειξη του μέγιστου των δυνατοτήτων του (Tomlinson, 1991).

Βασικά συστατικά: η ευέλικτη ομαδοποίηση, οι ενδιαφέρουσες μαθησιακές δραστηριότητες, η ποικιλία τεχνικών και μέσων, η σχεδίαση κατάλληλων μαθησιακών επιλογών και η επίγνωση των μαθητών για τις δυσκολίες και τις δυνατότητές των ίδιων.

 Η Διδασκαλία και τα διαφορετικά επίπεδα μαθητών υποστηρίζονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις Santagelo και Tomlinson (2009) οι φοιτητές/τριες μπορούν να διδαχθούν διαφοροποιημένα, βάσει σχετικών ερευνών (Chamberlin και Powers (2010) με τη ΔΔ των μαθηματικών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες). Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΔΔ (Παντελιάδου, 2022) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αναγκαία η αυτοαξιολόγηση και ο αυτοέλεγχος του/της φοιτητή/τριας.

Οι εκπαιδευτικοί της τριτοβάθμιας είναι σημαντικό να σκεφτούν: – είτε γενικές σχετικές με τη μάθηση ερωτήσεις: Ποιες διδακτικές μέθοδοι είναι αποτελεσματικές; – είτε πιο ειδικές (που αφορούν τη ΔΔ): Πόσο συχνά αναθεωρούν και αναπροσαρμόζουν τη διδασκαλία δίνοντας επιλογές στους φοιτητές/τριες; Τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα μέσα και τις στρατηγικές που προτείνει η ΔΔ.

Πηγές

 Chamberlin, M. &; Powers, R. (2010). The Promise Of Differentiated Instruction for Enhancing the Mathematical Understandings of College Students. Teaching Mathematics and Its Applications, 29, 113-139. https://doi.org/10.1093/teamat/hrq006

 Παντελιάδου, Σ. (2022). Παραδοτέο Π2.1.1α3: Επιμορφωτικό υλικό για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πράξη: «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906, ΙΕΠ, file:///C:/Users/User/OneDrive

Santagelo, T. & Tomlinson, C.A. (2009). Τhe application of the differentiated instruction in postsecondary enviroments: Benefits, challenges,and future directions. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20(3), https://www.isetl.org/ijtlhe/

Tomlinson, C.A. (1999). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. London: Association for Supervision & Curriculum Development

Βιογραφικό εισηγήτριας

Η Ειρήνη Σπανάκη είναι μέλος ΕΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αυτόνομη διδασκαλία των μαθημάτων «Διδασκαλία και αξιολόγηση μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», «Σχολική ένταξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» και «Διαπολιτισμικότητα και Συμβουλευτική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» στον Τομέα του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή από το Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και ήταν Μεταδιδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει συγγραφική δραστηριότητα, με μονογραφή, κεφάλαια σε βιβλία, πρακτικά σε συνέδρια Ειδικής και Γενικής Αγωγής. Έχει πολλές δημοσιευμένες εργασίες σε ελληνικά και διεθνή  ξενόγλωσσα περιοδικά. Επιπλέον, συμμετείχε σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και ως κριτής σε επιστημονικά περιοδικά.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΤοτΤ στην ιστοσελίδα: https://tott.uoc.gr και στο Facebook: Training of the Trainers UOC | Facebook 

Σχετικά

Ιστορική αναδρομή Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η δράση TotT@UOC είναι μία πρόταση συνεργασίας και καθιέρωσης μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής κουλτούρας όσων εμπλέκονται με την διδασκαλία φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για μία σειρά συναντήσεων για την ομαδο-συνεργατική διδασκαλία, τις δυσκολίες και τρόπους αντιμετώπισής τους σε μεγάλα ακροατήρια ώστε οι διδακτικές πρακτικές μας να συνάδουν με τις μαθησιακές απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Στόχοι

1. Βελτίωση Διδακτικών Πρακτικών

2. Επίτευξη Μαθησιακών στόχων

3. Ενημέρωση Διδασκόντων για Νέες Τεχνολογίες και Εργαλεία που αυξάνουν την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.

Κατα τη διάρκεια των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία:

1. να αυτο- αξιολογήσουν τις πρακτικές τους

2. να μοιραστούν παρόμοιες εμπειρίες με καλές ή όχι τόσο καλές πρακτικές

3. να ενημερωθούν για νέες ή καθιερωμένες καλές πρακτικές

 

The TotT@UOC initiative embraces an open culture of formal and informal exchange of good pedagogical practices among teaching staff and Faculty at the University of Crete. The main focus of our endeavour is to promote student-centred learning in large audiences in higher education and strive for personalised learning experiences that accord with the demands of current digital learning practices

Goals

1. Teaching practices enhancement

2. Learning outcomes achievement

3. Keep teaching staff and Faculty up to date with New Technologies that increase student engagement.

Ανακοινώσεις

Πηγές