Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης  Πανεπιστημίου Κρήτης
Γραμματεία: Ι.Ξαϊδαρά
e-mail: i.xaidara@uoc.gr

ctl-tott@uoc.gr

gradim-tott@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077983
‘Training of the Trainers’ (TOTT)
Teaching and Learning Centre TOTT,
University of Crete

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Γιώργος Κοσιώρης

Συντονίστρια Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΤΟΤΤ:

Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Επιτροπή Ακαδημαϊκού Συντονισμού
Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης
Τακτικά μέλη
Ελένη Κατσαρού, Καθηγήτρια Τμήματος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Ιωάννης Σπαντιδάκης, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παναγιώτα Δημητροπούλου, Επίκουρη
Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Ιωάννης Σουγκλάκος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Ιωάννης Καρακάσης, Καθηγητής του
Τμήματος Βιολογίας

Κυριακή Διβινή, ΕΕΠ της Ιατρικής Σχολής

Ειρήνη Σπανάκη, ΕΔΙΠ της Σχολής
Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ερευνάς κα Μαρία Γιαννούλη

Αναπληρωματικά μέλη

Δημήτριος Σταύρου, Καθηγητής του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Έλενα Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια
Τμήματος Φιλολογίας

Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Μαρία-Ελένη Καμπά, Καθηγήτρια
Ιατρικής Σχολής

Ιωάννης Παυλίδης, Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Χημείας

Μαρία Πουλοπούλου, ΕΕΠ Φιλοσοφικής
Σχολής

Αλέξανδρος Μαριδάκης, ΕΔΙΠ του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Άλλες πρωτοβουλίες & δράσεις

Βοήθησε να εμπλουτίσουμε το αρχείο μας

Γιατί έχει σημασία για μας;

Θέλουμε να εμπλουτίσουμε το αρχείο μας με πρακτικές τεχνικές διδασκαλίας και χρήσιμους οδηγούς ώστε να είναι εφικτή η επαναληψιμότητα και η εφαρμογη των τεχνικών αυτών στο δικό μας διδακτικό περιβάλλον.

Ομάδες Εργασίας ανά τμήμα

Γιατί έχει σημασία για μας;

Μπορούμε να έρθουμε στο Τμήμα σας για να κάνουμε πιο στοχευμένα σεμινάρια που είναι απολύτως συναφή με το αντικείμενό σας. Επίσης μπορούμε να καλέσουμε έναν εκπαιδευτή στο τμήμα σας από μία άλλη χώρα που να εξειδικεύεται στην Διδακτική της Επιστήμης που διδάσκεται στο Τμήμα σας.

H Επιτροπή του Training of the Trainers διοργανώνει την 10η διαδικτυακή συνάντηση TοtT, Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, με τίτλο “Research based development of teaching” .

Εισηγήτρια:  Dr Päivi Kinnunen

In this workshop we will discuss the possibilities and benefits of research-based development of teaching. I will introduce an example of how a relatively young research field, computing education research, has evolved over the last few decades. Through this example we will discuss topics such as motivations for doing educational research to enhance the quality of teaching and learning, practical ideas how to do research on teaching related topics, contributions one might expect to make, and the power of the research community.

Bio

Dr Päivi Kinnunen is a senior lecturer in university pedagogy at the University of Helsinki in the Centre for University Teaching and Learning. She has the title of docent in science education research. Päivi has over 20 years of experience in studying and developing university teaching and learning. Research based development of teaching is at the core of her everyday work. Her research interests include students’ and teachers’ academic emotions, self-efficacy perceptions, university teachers’ perceptions of online teaching, and pedagogical leadership in its various forms. Päivi has done most of her research in the STEM education context.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΤοτΤ στην ιστοσελίδα: https://tott.uoc.gr και στο Facebook: Training of the Trainers UOC | Facebook 

Σχετικά

Ιστορική αναδρομή Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η δράση TotT@UOC είναι μία πρόταση συνεργασίας και καθιέρωσης μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής κουλτούρας όσων εμπλέκονται με την διδασκαλία φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για μία σειρά συναντήσεων για την ομαδο-συνεργατική διδασκαλία, τις δυσκολίες και τρόπους αντιμετώπισής τους σε μεγάλα ακροατήρια ώστε οι διδακτικές πρακτικές μας να συνάδουν με τις μαθησιακές απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Στόχοι

1. Βελτίωση Διδακτικών Πρακτικών

2. Επίτευξη Μαθησιακών στόχων

3. Ενημέρωση Διδασκόντων για Νέες Τεχνολογίες και Εργαλεία που αυξάνουν την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.

Κατα τη διάρκεια των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία:

1. να αυτο- αξιολογήσουν τις πρακτικές τους

2. να μοιραστούν παρόμοιες εμπειρίες με καλές ή όχι τόσο καλές πρακτικές

3. να ενημερωθούν για νέες ή καθιερωμένες καλές πρακτικές

 

The TotT@UOC initiative embraces an open culture of formal and informal exchange of good pedagogical practices among teaching staff and Faculty at the University of Crete. The main focus of our endeavour is to promote student-centred learning in large audiences in higher education and strive for personalised learning experiences that accord with the demands of current digital learning practices

Goals

1. Teaching practices enhancement

2. Learning outcomes achievement

3. Keep teaching staff and Faculty up to date with New Technologies that increase student engagement.

Ανακοινώσεις

Πηγές