Πρόσκληση συμμετοχής για την υλοποίηση της δράσης τυποποιημένων σεμιναρίων
διδακτικής Τμήματος σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΜΟ.ΔΙ.Π. Σχετ.: Απόφαση 284η/27-4-2021 τακτικής συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου

Ιαν 14, 2022